AOI računalniške rešitve d.o.o.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA AOI d.o.o.

A. VELJAVNOST POGOJEV

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve, ki jih opravi AOI d.o.o. kot dobavitelj ali izvajalec, razen če je med strankama sklenjen drugačen dogovor. Za veljavnost sprememb ali postranskih dogovorov je potrebna njihova pisna potrditev in ti veljajo le za vsakokratno posamičen posel. Neveljavnost posamičnega določila teh splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh splošnih pogojev.

B. PONUDBE IN SKLENITVE POGODB

Vse pogodbe, naročila in dogovori so pravno zavezujoči le v primeru, da jih podpiše zakoniti zastopnik izvajalca ali od njega pisno pooblaščena oseba in zavezujejo le v vsakokrat podanem obsegu. Ponudbe izvajalca ne vežejo izvajalca, razen če je na njih izrecno navedeno, da so zavezujoče.

C. ODGOVORNOSTI ZA PRAVILNOST PODATKOV

Podjetje AOI bo s potrebno skrbnostjo zagotavljalo točnost in ažurnost podatkov vsebovanih na spletnih straneh, cenikih, katalogih in morebitnih drugih splošnih ponudbah, vendar AOI d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti ali celovitosti.

D. CENE

Cene so objavljene v uradnem ceniku podjetja AOI d.o.o. . V kolikor ni navedeno drugače, se cene glasijo v EUR brez predpisanega davka na dodano vrednost in veljajo le za posamično naročilo.

Storitve, ki jih AOI opravi na željo naročnika in ki presegajo prvotno dogovorjeni obseh storitev, se zaračunajo po urnih postavkah, ki veljajo v trenutku opravila storitve. Storitve se opravlja znotraj delovnega časa AOI. Če izjemoma in na zahtevo naročnika pride do opravljanja storitve zunaj delovnega časa, se dodatni stroški zaradunajo posebej, kot do določajo ti splošni pogoji poslovanja in sklenjena pogodba.

Potni stroški, čas na poti, dnevnice, stroški prenočitve se naročniku zaračunavajo posebej. Točna ureditev je določena v sklenjeni pogodbi, v primeru da pogodba ni sklenjena ali ne vsebuje teh določil, veljajo običajni normativi v skladu s slovensko poslovno prakso. Čas porabljen na poti se obračuna po polovični ceni. Za storitve izven delovnega časa, ki jih zahteva naročnik, se na uro opravljenih storitev obračuna dodatek 100% .

E. ROKI DOBAVE IN PRAVICA DO ODSTOPA

AOI si prizadeva po svojih močeh držati dogovorjenih rokov izpolnitve. Kot cilj postavljeni roki se lahko upoštevajo le, če tudi naročnik popolnoma opravi vsa potrebna dela, izroči potrebno dokumentacijo, potrjuje specifikacije in izpolnjuje svoje dolžnosti sodelovanja.

Izvajalec ne odgovarja za zamude pri dobavah ter zvišanja cen, do katerih pride zaradi napačnih, nepopolnih ali naknadno spremenjenih podatkov in informacij oz. dokumentacije, ki jo da na razpolago naročnik. Dodatne stroške, ki bi nastali zaradi tega, nosi naročnik. Vsaka od pogodbenih strank sme zaradi nepredvidljivih, nepričakovanih dogodkov, kot npr. višje sile, naravnih nesreč, sporov z delavci, izpadov/zamude dobaviteljev strank, na novo določiti roke. Če pride do prekoračitve dobanega roka zgolj po krivdi izvajalca, sme naročnik ob primernem, vendar najmanj 14 dnevnem podaljšanju roka za izpolnitev s priporočenim pismom odstopiti od naročila, če tudi znotraj podaljšanega roka dogovorjena storitev oz. dobava ni izpolnjena v njenih bistvenih delih. Odstop od že opravljenih delnih dobav in storitev ni mogoč.

F. PLAČILA

Spoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov predstavlja bistveni pogoj za izvajanje dobav in izpolnjevanje pogodb AOI. Zaradi neupoštevanja dogovorjenih plačilnih rokov sme AOI v roku 7 dni po pisnem opozorilu ustaviti tekoča dela in odstopiti od pogodbe. Naročnik mora nositi vse stroške, povezane s tem, in izpad dobička. Za primer, da naročnik zamudi s plačilom, se dogovorijo pogodbene zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Če je do naročnika odprih več terjatev, se plačila naročnika poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Vedno pa se najprej poračunajo morebitni stroški, potem obresti in nazadnje glavna terjatev. Naročnik sme kompenzirati obveznosti do AOI samo s svojimi priznanimi in pravnomočno ugotovljenimi terjatvami do AOI. Na blagu in izdelkih si izvajalec pridrži lastninsko pravico do popolnega plačila. V primeru neplačila blaga mora kupec/naročnik vrniti dobavljeno in neplačano blago na prvi poziv AOI. Rok za zavrnitev ali ugovor na izdani račun AOI je 15 dni od ugotovitve dogodka, ravnanja ali stanja, ki je predmet ugovora oz. zavrnitve, vendar najpozneje v roku 60 dni od izdaje računa.

G. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICA DO UPORABE

Če s pogodbo ni določeno drugače, naročnik pridobi za programsko opremo neprenosljivo, neizključno, časovno neomejeno in na teritorij Republike Slovenije omejeno dovoljenje za uporabo avtorskega dela. Vsakršno omogočanje uporabe tretjim osebam je v skladu z zakonom o avtorskih pravicah izključeno. Vse avtorske in avtorski sorodne pravice na dogovorjenih dobavah pripadajo izključno izvajalcem oz. dajalcem licence, v kolikor niso bile skupaj s pravico do uporabe izrecno prenesene na naročnika. Naročnik pridobi zgolj pravico, da programsko opremo po plačilu, opravljenem v skladu s pogodbo, v nespremenjeni obliki uporablja izključno za lastne potrebe in namene, samo za sisteme strojne opreme ter v obsegu, ki ustreza pridobljenemu številu licenc. Naročnik se strinja, da mora, če kljub pisnemu opominu izvajalca ne poravna svojih obveznosti po pogodbi, na pisno zahtevo AOI opustiti uporabo neplačane programske opreme oz. dela programske opreme. S sodelovanjem pri izdelavi naročnik ne pridobi nobenih pravic do te programske opreme. Vsaka kršitev avtorskih pravic izvajalca ali dajalca licence ima za posledico odškodninske zahtevke, pri čemer je v takem primeru treba plačati popolno odškodnino. Naročnik sme izdelati kopije za namene arhiviranja in zavarovanja podatkov pod pogojem, da so vsi zaznamki glede avtorskih pravic in izjav o lastninskem pridržku nespremenjeno preneseni na te kopije in da število kopij v varnostne namene ne presega števila, določenega v licenčni pogodbi programske opreme.

H. ODGOVORNOST ZA NAPAKE V PROGRAMSKI OPREMI

AOI bo brezplačno odpravil v lastni programski opremi napake, ki so v njegovi domeni in ki se pojavijo v garancijskem roku 12 mesecev po namestitvi programske opreme. Odgovornost velja le za napake, ki so bistvene in ponovljive ter so sporočene v roku treh delovnih dni po tem, ko se napake pojavijo. V primeru upravičenega zahtevka bodo napake odpravljene v primernem roku, pri čemer bo naročnik AOI omogočil izvedbo vseh ukrepov, ki so potrebni za ugotovitev in odpravo napak. Če naročnik pomotoma ter brez primerne ugotovitve zatrjuje, da obstajajo pomanjkljivosti ali napake in če s tem AOI nastanejo dodatni stroški, se le-ti obračunajo posebej. Iz odgovornosti so izključene napake, ki bi nastale zaradi posegov v programsko opremo s strani naročnika ali tretje osebe, zaradi spremenjenih komponent strojne opreme, vmesnikov ali parametrov, kakor tudi zaradi nestrokovne uporabe ali uporabe neustrezne ali defektne strojne opreme, nosilcev podatkov, itd.

Za dobavljeno programsko opremo drugih proizvajalcev je odgovornost AOI omejena na odgovornost, ki izhaja iz relevantne prodajne pogodbe o nakupu oz. dobavi programske opreme.

Naročnik mora na lastno odgovornost skrbeti za zavarovanje programov in podatkov v zvezi s temi programi (varnostno kopiranje, arhiviranje).

I. GARANCIJA

Izdelki, ki jih trži AOI imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca in imajo zagotovljeno servisiranje ter nadomestne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo Splošni garancijski pogoji AOI ter določbe v prilogi in navodilih posameznega izdelka. Dobavnica in račun veljata kot garancijski list, v kolikor garancijski list ni priložen ob dobavi. AOI zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

Podjetje AOI v nobenem primeru ne odgovarja:

  • za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar zaradi višje sile (napetostni sunki, udar strele ipd.)
  • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja pri posegih na aparatu
  • pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči ipd.
  • pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
  • pri poškodbah zaradi poseganja tretjih oseb
  • pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
  • ob nestrokovni uporabi ali uporabi v nasprotju z navodili ter ob poškodbah zaradi malomarnega ravnanja

J. POGOJI IZVENGARANCIJSKEGA SERVISIRANJA OPREME

Pogodbena stranka je seznanjena s cenikom storitev, ki jih servis nudi. Cenik je objavljen na vidnem mestu v prevzemnem delu servisa, s katerim je stranka seznanjena ob predaji izdelka na servis. Opravljene storitve in nadomestni deli se obračunajo po veljavnem ceniku.

Stranka bo servisu plačala opravljeno storitev in vgrajene nadomestne dele ob prevzemu izdelka, razen, če ni drugače določeno s pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.

O morebitno naknadno ugotovljenih napakah bo servis stranko obvestil na kontaktne podatke, navedene na prevzemnem obrazcu. Stranka bo obveščena o vrsti ugotovljene napake ter predvidene stroške odprave napake. Naknadno ugotovljene napake bo servis odpravil na podlagi soglasja stranke.

Servis bo popravljeno napako zadržal do plačila vseh zapadlih obveznosti s strani stranke. Servis bo naročnika obvestil, da je izdelek popravljen, z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih ob prevzemu (e-poštni naslov, SMS sporočilo na telefonsko številko). Rok za prevzem izdelka je 30 (trideset) dni od obvestila, da je izdelek pripravljen na prevzem. Po izteku roka za prevzem bo servis ponovno pozval stranko na prevzem izdelka, z opozorilom, da v kolikor izdelka ne prevzame v naslednjih 90 dneh, le-ta lahko postane njegova last, da si servis z njim pokrije nastale stroške, ali gre v uničenje, če je brez vrednosti. Po drugem pozivu si servis pridržuje pravico do zaračunavanja dnevne ležarine izdelka v znesku 1,00 EUR/dan.

K. ZAŠČITA PODATKOV

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta, da v času trajanja te pogodbe ali po njenem prenehanju tretjim osebam ne bosta posredovali podatkov o vsebini njunih pogodbenih dogovorov in nobene interne informacije ali podatka o nasprotni pogodbeni stranki, ki ni sicer javno objavljena.

L. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

AOI v okviru zakonskih predpisov jamči za neposredno škodo, če naročnik dokaže, da je AOI škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. AOI ne odgovarja za materialno škodo, povzročeno iz male malomarnosti. AOI ne odgovarja za nikakršno posledično škodo. AOI ne odgovarja za izgubo podatkov. Naročnik je dolžan poskrbeti za primerno varovanje podatkov ter varnostno kopiranje. Morebitne odškodninske zahtevke je potrebno AOI sporočiti v roku treh mesecev, sicer naročnik izgubi pravico, da jih uveljavlja. Šteje se, da so odškodninski zahtevki, o katerih naročnik ni obvestil izvajalca v treh mesecih od dne, ko so naročniku postali znani, zastarani. Višina odškodnine, ki jo naročnik lahko zahteva od izvajalca je omejena na višino plačil, ki jih je naročnik izvedel AOI v roku preteklih 12 mesecev.

M. KRAJEVNA PRISTOJNOST

Za spore iz tega razmerja so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji, in sicer sodišče v Celju. Kolikor ni drugače dogovorjeno, veljajo med pogodbenima strankama izključno zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji, tudi v primeru da je naročilo ali storitev opravljena v tujini. Izključena je uporaba Konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.

N. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

AOI za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) v skladu z 32. členom ZIsRPS ne priznava nobenega ponudnika IRPS.

V primeru nakupa storitve ali izdelka preko spletne strani AOI je potrošnikom na voljo spletna platforma EU za reševanje sporov med ponudniki in potrošniki na spletnem naslovu:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SI

O. VELJAVNOST

Ti splošni pogoji veljajo od 1.8.2016